top of page

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie...

Na základe ustanovení Vestníku vlády SR zo dňa 13.novebra 2020 ruším prípravu a plánovaný termín uskutočnenia Majstrovstiev Slovenska v nohejbale, ktoré sa malo konať 21.-22.11.2020 v Revúcej a s tým aj súvisiace školenie a prípravu rozhodcov nohejbalu.

Materiálno technické zabezpečenie ako aj prihlášky na jednotlivé akcie ostávajú v platnosti a budú následne uplatnené v termíne, keď bude epidemiologická situácia dovoľovať uskutočnenie týchto akcií. Termín a miesto bude oznámené na webovej stránke SNA min.3týždne pred reálnym uskutočnením akcií. Verím, že situácia sa čoskoro zmení a SNA bude môcť reálne pokračovať v športových súťažiach , stretnutiach a zhromaždeniach aj nad 6 osôb, čo najskoršie.

Prajem všetkým- buďte zdraví.

 

S pozdravom, Ing. Miroslav Kováč prezident SNA  

bottom of page