top of page

Preventívne opatrenia COVID-19

Vážení členovia Slovenskej nohejbalovej asociácie,


Dovoľte mi s ohľadom na stav súčasného vývoja pandémie COVID-19 a predpokladanej druhej vlne upozorniť na nasledovné skutočnosti:
Pandémia ochorenia COVID-19 stále pretrváva! Nosenie rúšok patrí k jedným z kľúčových preventívnych opatrení. Ďalšími dôležitými krokmi v boji proti ochoreniu COVID-19 sú dôkladné umývanie rúk a dodržiavanie dostatočného sociálneho odstupu. Dbajme na základné hygienické
opatrenia doma, v exteriéri i na pracovisku. Ochorenie COVID-19 môže prenášať i človek, ktorý nemá príznaky. Preto chráňte seba a ostatných okolo seba tak, že budete poznať fakty a prijmete vhodné bezpečnostné opatrenia. Postupujte podľa pokynov miestneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Prevencia šírenia COVID-19:
Často si umývajte ruky. Používajte mydlo a vodu alebo dezinfekčný prípravok na ruky na báze alkoholu.
Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od kohokoľvek, kto kašle alebo kýcha.
Keď nie je možné udržiavať fyzický odstup, noste rúško.
Nedotýkajte sa očí, nosa ani úst.
Pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte nos a ústa ohnutým lakťom alebo vreckovou.
Ak sa necítite dobre, zostaňte doma.
Ak máte horúčku, kašeľ a ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc.
Keď poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti najprv zavoláte, bude vás môcť rýchlo nasmerovať do správneho zdravotníckeho zariadenia. Takto sa ochránite a zabráni sa šíreniu vírusov a iných infekcií.

 

Rúška:
Rúška pomáhajú zabrániť šíreniu vírusu z osoby s rúškom na ostatných. Samotné rúška nechránia pred ochorením COVID19 a okrem nich treba zachovávať fyzický odstup a hygienu rúk. Postupujte podľa pokynov miestneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Upozornenie:
účinnosťou od 01. septembra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom nariaďuje podľa §48 ods. 4 písm. 
e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 

Pri usporadúvaní hromadných podujatí, čo sa týka organizácie ligovej súťaže ako aj turnajov, je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
- vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
- vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho 
respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
- ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
- zákaz podávania rúk,
- pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť, osoby usadené v hľadisku podujatí, osoby školiace voči osobám školeným, a iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
- v prípade sedenia sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať,
- zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
- organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
- podmienky sa príslušne aplikujú aj na hromadné podujatia organizované v exteriéri,
v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup

 

Verím, že nikto z Vás nepochybuje o mimoriadnej potrebe dodržiavania všetkých opatrení pre zabránenie šírenia COVID19, a napomôžte tak každý z nás zvládnuť túto pandémiu. Preto buďte ostražití, chráňte seba a svoje okolie aby sme mohli naďalej bezproblémovo naďalej rozvíjať nohejbalové umenie na Slovensku a vo svete.

 

Prezident Slovenskej nohejbalovej asociácieIng. Miroslav Kováč  

bottom of page