top of page

Usmernenie

Prezidenta SNA

ÚVOD
 

Riziko nákazy naďalej pretrváva, pretože niektorí nakazení nemusia vykazovať žiadne príznaky ochorenia a môžu ho nevedome šíriť. Dodržiavajte prosím všetky hygienické opatrenia. Od 3. júna 2020 sa okrem iných prevádzok otvárajú aj ostatné vnútorné športoviská. Cvičiť sa bude môcť bez rúška, v prevádzke budú môcť byť využívané šatne aj sprchy. Prevádzkovatelia budú mať povinnosť evidovať zákazníkov pre rýchle dohľadanie kontaktov, ak by sa neskôr u niektorého z klientov potvrdilo ochorenie COVID-19. Zároveň budú mať povinnosť dezinfikovať zariadenie po každom cvičiacom klientovi. V zmysle uvedeného je povolené organizovať športové súťažné stretnutia a tým sa môže začať naša ligová súťaž podľa Rozpisu zápasov, schváleného Výkonným výborom SNA.

 

Pre zabezpečenie proti epidemiologických opatrení v priebehu súťaže realizovať uvedené:

 

OPATRENIA

 • Vstup a pobyt vo vnútornom športovom zariadení umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami( napr.rúško, šál, šatka),- mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch, pri pohybe v exteriéri platí zásada, že pokiaľ osoba dodržuje min. odstupovú vzdialenosť 2 m, nemusí rúško nosiť

 • Vykonávať prevádzkovateľom priestoru častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov

 • Zaistiť pri vstupe osôb do športového areálu alkoholovú dezinfekciu rúk

 • Vedúci klubu / oddielu / je povinný, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie...) je osoba povinná ostať v domácej karanténe, kontaktovať ošetrujúceho lekára a opustiť miesto podujatia

 • Vedúci klubu /oddielu / kontrolovať, aby si účastníci umývali ruky mydlom a teplou vodou a následne ruky si utierali do jednorázových papierových obrúskov

 • Zabezpečiť vedúcim klubu /oddielu / dodržiavanie zásady nepodávania si rúk

 • Hráčmi obmedziť telesný styk pri emočných prejavoch pri hre na minimum

 • Pri príchode a odchode z priestorov športoviska zabezpečiť dodržiavanie odstupov 2 m medzi osobami

 • Pri využívaní šatní a spŕch dodržiavať odstupy min 2m medzi osobami, čo platí aj vo WC, stále platí zásada osoba / 10m2

 • Zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

 • Pri príchode skupiny skontrolovať a vyhotoviť menný zoznam / podľa registračných preukazov a súpisky s uvedením miesta, a času stretnutia pre možné dohľadanie osoby s prípadným výskytom príznakov COVID-19

 • Skontrolovať, či náradie používané k tréningu je dezinfikované pred a po jeho použití

 • Po skončení zápasu zodpovednou osobou dezinfikovať priestory, vyvetra

 

V Diakovej, dňa 03. 06. 2020, Ing. Miroslav Kováč prezident SNA

bottom of page