top of page

 

Komisia pre regionálne súťaže a turnaje

Predseda

Karol Serdel / +421 911 835 067 / karolserdel@gmail.com

Zástupca

Ján Dusko / +421 944 006 488 / dusko.jan@gmail.com

Zoltán Varga / +421 905 467 057 / zolo.varga@gmail.com

Zameranie činnosti:

1. komisia v súčinnosti s orgánmi SNA, klubmi a jednotlivcami zaisťuje rozvojové aktivity SNA v SR, a to najmä:

  • monitoruje výskyt nohejbalu na celom území Slovenska

  • napomáha na regionálnej úrovni organizačným, právnym a materiálnym rámcom rozvoju súťaží a turnajov 

  • napomáha pri organizácii náborových akcií, rozvojových projektov a vzdelávania na regionálnej úrovni

  • vedie a aktualizuje záznamy o nohejbalových podujatiach na regionálnej úrovni a turnajoch podporovaných SNA v zmysle plánu činnosti

  • organizuje a riadi činnosť SNA v oblastiach zamerania podľa tohto štatútu

2. vypracováva:

  • záväzné smernice, rozhodnutia a vysvetlenia v oblasti podľa tohto štatútu

3. predkladá VV SNA:

  • plán činnosti na nasledujúci rok a správu o činnosti za uplynulý kalendárny rok

Úradné správy:

Propozície:

Tabuľky, poradie zápasov:

Ostatné:

bottom of page