top of page

Sídlo

SNA

Slovenská nohejbalová asociácia

 

Junácka 6

832 80 / Bratislava 3

IČO: 30806887 / DIČ: 2021778253

Doručovacia adresa

SNA

Slovenská nohejbalová asociácia

 

Diaková 111

038 02 Diaková

Bankové spojenie

SNA

Slovenská nohejbalová asociácia

 

Všeobecná úverová banka, a.s.

Mlynské nivy 1

829 90 / Bratislava 25

IBAN: SK66 0200 0000 0017 8646 0854

Účet na príjem a používanie verejných prostriedkov z MŠVVaŠ SR

 

IBAN: SK75 0200 0000 0017 8646 8258

bottom of page