top of page

Ochrana osobných údajov

Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 2951/6 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30 806 887

 

 

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.
 

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že dodržiavame prísne pravidlá, ktoré stanovujú, kto má prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať. Vaše osobné údaje neposkytujeme mimo prevádzkovateľa Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 2951/6 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30 806 887, okrem prípadov, ak si prajete odovzdať Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, kedy na to máme Váš súhlas, a v prípade, že nám to ukladá právny predpis alebo nás na to oprávňuje alebo ak ide o náš oprávnený záujem.
Prosím, prečítajte si nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme koncipovali tak, aby bol pre Vás tento dokument čo najviac prehľadný a praktický.

Pokiaľ by Vám po prečítaní tohto dokumentu bolo čokoľvek nejasné alebo by ste si neboli niečím istí, radi Vám ktorýkoľvek pojem alebo časť tohto dokumentu vysvetlíme. V týchto prípadoch sa na nás môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese nohejbal.sna@gmail.com  alebo na adrese: Junácka 2951/6 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

1. Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy ten, komu boli osobné údaje poskytnuté a kto určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenská nohejbalová asociácia, Junácka 2951/6 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30 806 887  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

 

 

 

Svoje práva môžete uplatniť písomne poštou alebo e-mailom. Svoje práva si môžete uplatniť na týchto kontaktoch:

 

 

Kontakt: Slovenská nohejbalová asociácia 

Adresa: Junácka 2951/6 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

E-mail: nohejbal.sna@gmail.com

Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu. 

 

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v tomto dokumente a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto dokumentu porozumieť.

 

 • Osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.

 • Dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú, teda deti, mládež a ich zákonní zástupcovia;

 • Spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi.

 • Prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa.

 • Sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene.

 • Zodpovedná osoba - fyzická alebo právnická osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom na vykonávanie činností súvisiacich s ochranou osobných údajov.

 • Účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje. Osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby. Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa.

 • Profilovanie – akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad správanie sa na internete a pri on-line nákupe.

 • Technické cookies – malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov.

 • Cookies pre marketingové a reklamné účely - malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre marketingové účely t.j. správania návštevníkov webových stránok. Následne sa môžu na iných internetových stránkach zobrazovať cielené odporúčania výrobkov, ktoré sú pre Vás zaujímavé ako tzv. personalizované reklamné bannery.

 • Príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované.

 • Činnosť klubu  – vytváranie podmienok na neformálne vzdelávanie- športové aktivity , organizovanie a zabezpečovanie záujmovej, športovej činnosti pre deti, dorast, ženy a mužov v Strešnej organizácii  nohejbalového športu v Slovenskej republike. Športový klub vytvára pre športovcov čo najlepšiepodmienky pre vykonávanie športu, a preto je primerané priznať mu postavenie základnej inštitucionálnejbunky moci v športe, ktorú uplatňuje prostredníctvom zástupcu športového klubu v rámci národnéhošportového zväzu, ktorému štát novým zákonom o športe zveril zodpovednosť za rozvoj príslušného športu na Slovensku v súlade s ustanoveným verejným záujmom v športe (§ 3 zákona o športe)

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli vykonávať našu činnosť, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

Základné identifikačné údaje
Základné identifikačné údaje potrebujeme na účely identifikovania detí, mládeže a ich zákonných zástupcov na riadne poskytovanie našich činností. Ide o meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia a adresu pobytu.
Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje patrí e-mail, telefónne číslo a adresa pobytu.
Informácie o využívaní našich služieb
Medzi tieto informácie patria informácie o službách, ktoré pre Vás zabezpečujeme v rámci našich činností, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť iné vhodné služby.
Informácie o interakcii s Vami
Informácie o interakcii s Vami si písomne zaznamenávame tak, aby sme Vám mohli poskytovať adekvátnu podporu.
Transakčné údaje
Ide výlučne len o informácie o platbách za naše služby.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame:
- bez potreby Vášho súhlasu,
- s Vašim súhlasom.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu:

Spracúvanie na základe zákona Vaše osobné údaje spracúvame na účely vykonávania našich činností na základe zákona č. 440/215 Z. z.  Zákon o športe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takom prípade sú spracúvané Vaše osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadny výkon našich činností a s tým súvisiacich  činností. Ide najmä o organizovanie a zabezpečovanie záujmových útvarov.

Pre tento účel je poskytovanie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na poskytovanie našich služieb a výkon našej činnosti. Bez týchto údajov by sme Vám neboli schopní naše služby poskytnúť.

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov
Oprávneným záujmom športového klubu je:
- informovať o novinkách týkajúcich sa našej činnosti,
- vedenie evidencie členov záujmových útvarov,
- evidencia informovaných súhlasov,
- prehľad o zaplatených poplatkoch,
- používanie technických cookies pre správne fungovanie web stránky,
- obhajoba právnych nárokov.

Spracúvanie pre štatistické účely
Po ukončení Vašej zmluvy a uplynutí času, na ktorý uchovávame osobné údaje, sú osobné údaje ďalej spracúvané na štatistické účely, a to v anonymizovanej podobe.

Spracúvanie s Vašim súhlasom
Spracúvanie na účely marketingu
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely propagácie našich činností, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Ide najmä o zverejňovanie fotografií z našich činností na web stránke a sociálnych sieťach.

5. Akú dobu máme uložené Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi a ďalej:
- žiadosť o prijatie do klubu  5 rokov,
- prehľad o zaplatených poplatkov 5 rokov,
- emailová komunikácia 3 mesiace,
- fotografie z našich aktivít 5 rokov.
 

6. Odkiaľ osobné údaje získavame?

Osobné údaje získavame:
- priamo od Vás pri vyplnení žiadosti o prijatie do členstva športového klubu slovenskej nohejbalovej asociácie,
- od iných osôb, ktorým ste na to dali súhlas.

7. Používame automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov?

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb nepoužívame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie.

8. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre nás dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov
Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu
Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenil ste napríklad email? Informujte nás, prosím, a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
V niektorých zákonoch stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože napríklad športový klub  môže mať povinnosť, či oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania
Ak si prajete, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.

Právo na prenosnosť údajov
Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdávame Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky, Vami určenému subjektu.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie
Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu.

Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov
Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/

9. Kde môžete práva uplatniť a je ich uplatnenie spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť priamo u prevádzkovateľa Slovenskej nohejbalovej asociácie, a to emailom na adresu nohejbal.sna@gmail.com  alebo písomne na korešpondenčnú adresu Junácka 2951/6 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30 806 887 .

 

Všetky oznámenia a vyjadrenia k Vami uplatneným právam poskytujeme bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nedôvodná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, sme oprávnení si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Za ako dlho môžete očakávať odpoveď od športového klubu?
Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávaní v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.

 

 

10.Kto môže mať prístup k Vašim údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a zmluvní sprostredkovatelia, a to predovšetkým poskytovatelia účtovníctva, IT služieb, ďalší sprostredkovatelia- technici BOZP,PO,PZS.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod športového klubu  a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

11.Prehľad vybraných právnych predpisov upravujúcich problematiku osobných údajov

Európsky rámec:
- Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR)

Národná legislatíva:
- Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.)
- zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

12.Kde nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to emailom na adresu nohejbal.sna@gmail.com  alebo písomne na korešpondenčnú adresu Junácka 2951/6 83280 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 30 806 887 .


Tento dokument nadobudol účinnosť dňa 25.05.2018 a  bude pravidelne aktualizovaný. 

Dátum poslednej  aktualizácie/ úpravy   : 08.04.2021

bottom of page