top of page

 

Športovo-technická komisia

Predseda

Štefan Dunaj / +421 915 469 427 / nohejbal.sna.stk@gmail.com

Zástupca

Ilona Dubjaková / + 421 944 909 112 / office@sportservice.sk

 

Zameranie činnosti:

1. komisia v súčinnosti s orgánmi SNA, klubmi a jednotlivcami zaisťuje najmä:

 • riadenie a vyhodnotenie dlhodobých a krátkodobých súťaží organizovaných SNA

2. rozhoduje o:

 • prestupoch a hosťovaniach hráčov

 • splnení podmienok pre účasť družstiev a jednotlivcov v súťažiach SNA

 • zmenách špecifikácie, kontumáciách a sankciách podľa Hracieho poriadku a iných schválených predpisov

 • previneniach družstiev a jednotlivcov proti ustanoveniam Hracieho poriadku v prvom stupni

3. vypracúva:

 • návrhy rozpisov súťaží SNA

 • konečné tabuľky dlhodobých a krátkodobých súťaží SNA po ukončení súťažného ročníka

 • návrhy zmien predpisov a základných dokumentov na riadenie súťaží (Hrací poriadok, a pod.)

 • záväzné smernice, rozhodnutia a vysvetlenia v oblasti podľa tohto štatútu

 • evidenciu členov, klubov, rozhodcov a trénerov SNA a evidenciu súvisiacich poplatkov

4. predkladá VV SNA:

 • plán činnosti na nasledujúci rok a správu o činnosti za uplynulý kalendárny rok

Registrácia / zmena príslušnosti

Súťažné dokumenty

Správy, zápisy, rozhodnutia

 

bottom of page