top of page

Ročné poplatky, prestupy a hosťovania

Vážení členovia SNA, predsedovia jednotlivých klubov. Vzhľadom k blížiacemu sa termínu konferencie SNA a v súvislosti s prípravou nového súťažného roka 2021, Vás chceme požiadať a pripomenúť, že je potrebné si splniť povinnosti vyplývajúce z členstva v SNA a uhradiť ročné členské poplatky za hráčov a rozhodcov z jednotlivých klubov do termínu 10. marca 2021. Súčasne upozorňujeme, že 28. februára 2021 uplynie termín možnosti podať žiadosť o prestup alebo hosťovanie na základe Hracieho poriadku, a zároveň aj možnosť podať klubmi písomné prihlášky do Slovenskej nohejbalovej ligy v jednotlivých kategóriách. Výška a termín zasielania štartovného poplatku bude spresnená podľa vývoja situácie okolo COVID-19 a oficiálneho začiatku súťaží. V súvislosti s prípravou Kalendárneho plánu súťaží je potrebné, aby do 15. februára 2021 štatutári klubov aspoň predbežne oznámili zámer účasti svojich klubov v jednotlivých kategóriách dlhodobej súťaže. Veríme, že sa dočkáme Vašej včasnej reakcie.

Zopár upresnení:

1. úhrada ročných členských poplatkov za hráčov a rozhodcov (licencovaných aj nelicencovaných) je povinná klubmi s konečným termínom do 10. marca 2021

- vyplnené a potvrdené tlačivo so zoznamom členov a potvrdenie o zaplatení je potrebné zaslať elektronicky na adresu nohejbal.sna.stk@gmail.com

2. termín na podávanie prihlášok do dlhodobej súťaže je stanovený do 28. februára 2021

- vyplnenú a potvrdenú prihlášku do súťaže je potrebné zaslať elektronicky na adresu stefan.dunaj.sd@gmail.com

 

3. napriek plánovaným zmenám súvisiacim s novým registračným systémom SNA, je potrebné v dostatočnom časovom predstihu zaslať všetky registračné preukazy predsedovi ŠTK na potvrdenie platnosti a to na adresu Jozef Panica, Športovo-technická komisia, Sokolská 2120/18, 96001 Zvolen

- potvrdené registračné preukazy budú zástupcom klubov odovzdané na konferencií, prípadne zaslané na adresu sídla klubu

 

Prosíme štatutárov jednotlivých klubov, aby realizáciu jednotlivých úkonov nenechávali “na poslednú chvíľu”, pretože VV SNA na základe úhrady ročných členských poplatkov a prihlášok do súťaže potrebuje pripraviť PLÁN na reálnu, ekonomickú a implementovateľnú štruktúru súťaží v tomto roku. Tento plán bude schvaľovať Konferencia SNA.

Všetky potrebné tlačivá sú dostupné aj v editovateľnom formáte .xlsx

Súvisiace súbory:

  • tlačivo - členské poplatky - .pdf

  • tlačivo - prihláška do súťaže - .pdf

  • tlačivá - SNA - .xlsx

bottom of page