top of page

 

Hospodárska komisia a sekretariát

Predseda

Jozef Kostúrik / +421 910 555 614 / jozef.kosturik@gmail.com

Členovia

Ján Stanek / + 421 905 722 985 / nohejbal.mt@gmail.com

Ilona Dubjaková / + 421 944 909 112 / office@sportservice.sk

Zameranie činnosti:

1. komisia v súčinnosti s orgánmi SNA, zaisťuje najmä:

 • sledovanie hospodárenia podľa rozpočtu finančných prostriedkov na daný rok v súlade s Plánom činnosti

 • kontrolu výpisov z internetového bankovníctva SNA

 • vedenie prehľadov hospodárenia v zmysle Hospodárskej smernice

 • vedenie evidencie materiálu SNA (krátkodobého, spotrebného a dlhodobého charakteru)

 • evidenciu a zabezpečenie vykonávania operácii cestovného, stravného a náležitostí podľa Hospodárskej smernice

 • koordinovanie činnosti v oblasti odmien, dotácií, grantov a príspevkov na činnosť SNA

2. vypracuváva:

 • záväzné smernice, rozhodnutia a vysvetlenia v oblasti podľa tohto štatútu

 • návrhy na úpravu vnútorných predpisov SNA

 • návrh úpravy Hospodárskej smernice

 • prípravu rozpočtu SNA na daný rok

3. predkladá VV SNA:

 • plán činnosti na nasledujúci rok a správu o činnosti za uplynulý kalendárny rok

Dokumenty

 

bottom of page