top of page

 

Komisia pre marketing a propagáciu

Predseda

Ján Brutovský / +421 945 591 042 / brutuscorte@gmail.com

Členovia

Gabriela Viňanská / + 421 910 197 421 / gabriela.vinanska@gmail.com

Martina Klisenbauerová / +421 915 790 063 / tinaklis@yahoo.com

Zameranie činnosti:

1. komisia v súčinnosti s orgánmi SNA, klubmi a jednotlivcami sa spolupodieľa na organizácii najmä:

 • dlhodobých a krátkodobých súťaží organizovaných SNA

 • vyhlásenie ankety nohejbalista roka

2. zameriava svoju činnosť na:

 • „corporate identity“ zvýšenie povedomia verejnosti a image SNA a nohejbalu na Slovensku,

 • zvyšovaniu povedomia súťaží organizovaných SNA a nohejbalu všeobecne,

 • propagácii nohejbalu v celoštátnych, regionálnych a sociálnych médiách,

 • spolupráci s tlačovými a elektronickými médiami,

 • aktualizácií a reštrukturalizácií webových stránok SNA,

 • tvorbe, aktualizácií krátkodobých a dlhodobých výsledkov súťaží organizovaných SNA vo Wikipédií,

 • komunikácií s partnermi SNA,

 • hľadaní ďalších partnerov SNA a dodatočných finančných prostriedkov,

 • kontrole plnenia povinnosti SNA a jeho ďalších zložiek vyplývajúcich z partnerských zmlúv,

 • poradenskú činnosť v oblasti marketingu, komunikácie, propagácie ďalším orgánom SNA

3. predkladá:

 • Konferencii SNA 1x za rok správu o činnosti za uplynulý rok a Plán činnosti komisie na nasledujúci rok s rozpočtom

 • Výkonnému výboru min 1x stav plnenia úloh s priebežným čerpaním a plánovaným rozpočtom finančných prostriedkov na ďalšie obdobie

Logá

Hlavičkový papier

 

bottom of page